Featured

Chapter 4 Balance Destiny with Effort.   

Back again readers. Kural maxims explained so vividly to be followed in easy steps. The fourth chapter of my father’s book ‘Vazhkai Vetri‘ also titled ‘Vetri Padigal’ in the later editions now translated in English for the benefit of all. Let us focus on Steps towards Success…..

தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன்

மெய்வருத்தக் கூலி தரும்

(அதிகாரம்:ஆள்வினையுடைமை குறள் எண்:619)

Theyvaththaan aakaa theninum muyarchidhan

meyvaruththak kooli tharum

English Couplet 619:

Even though God is against, Effort is bound to pay the wages of labour.

Or

Even if God has given up, perseverance will pay the wages for one’s effort.

Couplet Explanation:

Although it be said that, through God it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.

First word of the Kural above mentions God. God is known to us as the Almighty, Allpowerful. Nothing happens without his will. So it can also be said God is our destiny; isn’t it. It is stressed in these two lines that even if our actions are denied by God, the efforts taken will definitely yield our reward.

It needs further explanation. Even if God fails us or Destiny proves wrong, the arduous physical strain taken and our continued perseverance will not go unrewarded. There is a depth of meaning to it. In spite of performing a task with utmost hardworking and great efforts failure is met due to cruel fate. We are ruined by the hands of destiny that plays havoc on all our attempts. But this Kural stresses all the pain undergone will not go to waste.

The two different factors are weighed down under the needle point of a scale with God or Destiny on one side and Efforts on the other side. God or Fate is no doubt All Powerful. When we are put under test by God and Destiny, the energy behind our persevering efforts gives us the strength to bear the test. The two lines of the Kural just points this to us. It can be asserted that even if destiny goes against us, our honest efforts lead us to a life of happiness erasing all our sorrows.

Why the stress on honest efforts. The efforts taken must never be slackened even a bit. Laziness or losing hope must not pull us back. if we get injured during the process it will definitely interrupt our concentration. But being steadfast in our goal and serious in our determination to pursue it will sure drive away the pain however severe it may be. The more intent we are less will be the repercussions. The pain will vanish or get absorbed. Disciplining our minds and focusing on set doctrines we must pursue our efforts undeterred by any sort of unexpected disappointments or inimitable hazards that obstruct our paths. This attitude will help us fight God’s will or destiny and keep it balanced in the weighing scale. This is basically a testing time to assure us nothing can be had easily without even moving a step towards attaining it.

This is the fundamental principle and only by individual experiences it would be completely felt. Books and theory are just tools of guidance but they cannot teach as much as experiences gained. A brilliant student studying day and night fails in his exams. Why? All because of his destiny and not because of his knowledge . Although he had failed because of fate, his brilliance and hard work will never go to waste.

Books and education has given him knowledge. Knowledge has made him brilliant because of the efforts he had taken. But failing in exams was merely due to misfortune or Fate.

Why can’t the consequences of destiny changed? The answer is, “Yes, they can be changed.” Failures are stepping stones to success. Once we trip and fall it does not mean we will fall again. We become cautious next time. We are taught a lesson falling the first time. Let us compare Intelligence or knowledge to fire and fate or destiny to ashes. The fire in you can burn the action of fate to ashes.

How did this failure happen? Nothing but cruel cunning methods followed by Mr.Fate. What are those cunning methods? While the student was answering his papers fate has shaken his memory to forgetfulness. Just like the sun gets blocked by an eclipse. Eclipse is the fate of the sun. Eclipses does not happen on regular basis. When it happens a lot of Shanti Pariharas or remedial measures and prayers are undertaken for the welfare of the individual, for welfare of all, for the benefit of the whole universe. In the same way the student understands the consequence of fate, he should make himself stronger and once again be prepared to do his exams with more concentration, grit, and determination. The efforts taken in that order not even slightly disheartened will sure bring him success.

Pressurized by fate, he must acknowledge the fact that he ought to be ready to change his goal in a different direction. If a particular field of curriculum is not bringing him success immediately he must turn his attention to a different field that would make him succeed eventually. Fate or God is helping you to find what is best for you.

Success can come in many ways. We would think we had achieved success in a particular pursuit of a goal. But there are chances to have been more victorious in the pursuit of a different goal. Same way a failure in one may bring success in another. So elders often tell us not to be happy with success nor be dejected with failures.

Everything happens for a reason. Fate cannot be totally ignored. It helps us to find more opportunities, by failing us most of the time but to succeed very soon in another. A balance is arrived by proper thinking and taking the right decisions.

Let us further explore some more doctrines preached by our ancient scholar Tiruvalluvar through two line verses of his Kural.

A Kural emphasizes, parents of virtuous children will not suffer any sort of sorrows in this and any of their seven lives to come. We are all anxious how to be free from suffering in this one given life of ours. But the Kural stresses freedom from all sufferings even for seven more lives of ours yet to come. How does that happen? Just by begetting good children with good values and virtues.

What is the job of the parents? It is but natural children get the physical features of parents. Same way they also pick good values from the behaviors of their parents. Good habits followed by parents easily get transferred to their children without any doubt. If a father is a drunkard automatically his son takes to him. If the mother is unkind and harsh to others it is adapted by the daughter in most cases. If the father is hardworking and keen in manual labor automatically his children turns to hardworking and strenuous laborious activities. Parents must set themselves as exemplary in front of the children. Their responsibility is to give them a proper environment to cultivate good habits and inculcate great values in them from their childhood. It is the duty of a father to make his son rank high amidst learned scholars of his society- points out one of the Kurals. Thus doing so the father is highly praised for having done a great penance to beget such a scholarly son with esteemed qualities.

Magan thandaikku atrum udavi Ivan thandai

Ennotran kolenum sol.

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை

என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்.

English Couplet 70:

To sire, what best requital can by a grateful child be done?

To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’

Couplet Explanation:

The duty of a son towards his father is to make others wonder what great deeds did the father do to deserve such a son. Verse 70

It is the duty of a father to give proper education and raise his children well cultured however less the basic comforts are or whatever difficult times faced. When he grows to an adult he will become a responsible son looking after the needs of his aged father or parents and reduce their burden to a great extent.

To be happy and comfortable we must have all necessities in life or must be blessed to be with such company. Who is a better companion than your own son. What a delight to be blessed with a scholarly and virtuous son.

It is hence very important to both parents and the children not just to blame one’s destiny or God, for not being successful but to rely on their own efforts by observing all the facts mentioned above. A balanced mind balancing the fate’s testing ways to that of our honest efforts is the key to success. God helps those who help themselves.

Over to the next chapter “Mind your own Mind” 

Meet you all soon..

Featured

Steps towards Victory. Dec 15, 2019

                                 Written in Tamil by Vidwan Ve Lakshmanan

                             CHAPTER 1.  Amends or Remedy

Destiny or Fate plays an important role in our lives.. What is destiny?  How does it affect us? How can it be won over? These have been perennial questions  bothering us. With such notions, through this book I vouch to give a new approach and thereby refresh your minds and hearts. 

The efforts we take towards Success is in our hands.  The farmland to cultivate all good things is our mind. The sort of good seeds we sow in our minds gets deep rooted and so shall be borne good yield of fruits in our huge tree of life removing all kinds of griefs.

Faith in God on one side and real hard work on the other side.. When they join together obstacles get removed and replaced by happiness. Life has taught me a lot and so have I gained experience on this line.

I believe; so too will the readers of this book. 

Do experience the bliss I felt. Do enjoy what I might have failed to enjoy. Climb up and reach the top step of VICTORY.

 • While running fast, sometimes we fall accidentally, getting a sprain by twisting an ankle. What do we as remedy? We treat with a warm compress as an immediate remedy..

 • We get indigestion by overeating for which immediate remedy is to consume in right proportion of some herbs like dry ginger.. 

 • In case we over work at night without proper sleep we become tired and keep yawning most of the time.. In order to avoid we drink some hot tea as a remedy.

Those are  habitual practices in our day to day routine  and the remedies adopted are simple and easy.

On the contrary,  when do we need a serious remedy to be taken or right amends to be observed?  When we are caught unaware doing something that should not have been done.. right..

If  we abstain from doing something wrong why do we need a remedy or amends to be taken.But we lack the  maturity of mind when we get involved in such accidental actions. Unknowingly or knowingly we get into trouble;  keep on regretting and we go in search of a remedy for committing such mistakes.

Of course  ‘to  err is human’ .. And this is quite natural. Maybe there are some exceptional  human beings completely perfect and never err in their life. If indeed such people  exist, no doubt they are extraordinary and need to be applauded greatly. 

But we come across some who think they can get away with  performing unacceptable deeds – like going against a rule, or being a public menace, taking the law into their hands –  to name a few. They think by adopting remedial measures they can get away from punishments they ought to have faced in reality. More worse is they consider themselves  well read and knowledgeable persons.. We do not include such persons in human category at all.

Protecting ourselves by foresight (‘வருமுன் காப்பு’) is a Tamil proverb. But there are many, being well aware of a problem arising fail to take it as a warning.  They continue without protecting themselves and fall prey to troubles. This is because of their overconfidence and idiocracy.. They also belong to the category of contempt.. No use advising them.

A  discipline to be followed is mandatory. If you realize a mistake, do not repeat it. A bitter experience must deter us from making the same mistake again and again.This  ought to be a lesson throughout our life. This is the key to get redemption.

Once bitten twice shy.. A mistake can be forgiven once.. But will repeated mistakes be forgiven always? Consequences have to be suffered. 

Besides, the  thought that mistakes and crimes can be practiced any number of times knowing remedial measures exist is nothing but most foolish and despicable approach..Moreover this is equal to driving towards one’s own destruction.

On the other hand, remedial measures will cease its effectiveness if crimes and mistakes are carried on even after performing remedies.. 

People take up drinks as a relaxation from tiredness, get intoxicated and yearn for more and more and in the end do not wake up to reality. Liquor is first taken as a remedy or medicine so as to relieve you from the feeling of dullness which in the long run will make you crazy and eventually kill you. Potion becomes poison..These are common occurrences all over the world. 

All such attitudes mentioned above becomes a necessity according to the need of the hour; they indulge one to take the wrong path. But remember, such nondisciplinary practices or involvement in crimes and social misbehaviours can definitely be avoided easily.

But looking back, our previous lives, the bad Karmas we have accumulated over various births play a powerful role in this birth of ours.. Karmas meaning good and bad deeds. We sin by doing bad deeds. For example although a candle burns itself completely still a black residue remains collected at the bottom. In the same way the sins of our previous births get collected like a black mass, and keep following us. The same  lighted candle drives away the darkness while spreading light all around; so also our sins accumulated disappears slowly in each of our births. It gets charred as we keep doing good deeds. A spark of light emerges removing the darkness within. Holding onto that light of truth we should wake up with clarity of mind with no more sinful actions.

Due to our past sins we get to face a lot of troubles. In our previous births we may have tortured many people or would have been responsible for destroying their lives..

As a result of those sins we suffer a lot in this life. What goes around comes back; be it  good or bad. If we continue to walk towards evil once again in this birth just like in previous births, how can we expect to get liberated? It is quoted that rebirth is the cause of sins done in the previous births which by itself is a punishment wrought by our bad Karmas. If we continue to sin more will not the penalty also be doubled?

Here we must acknowledge a truth. However we are troubled, whatever crises we face, however we are punished we should strictly be patient,  observe tolerance, be prudent enough not to hurt or torture anybody and keep away from evil practices..Must be forewarned and try to be as calm as possible..As a result, our previous bad and sinful karmas will diminish to some extent and practising good deeds will strengthen our accumulation of good karmas once again, bringing  in joyful moments in this birth itself. 

Before going further a small recall of the four Yugas. Most of you may be familiar with this terminology.. For people who may not have heard,  Yuga in Hinduism is an epoch or era within a four age cycle. According to Hindu scriptures, all mortal beings are destined to pass through four great epochs in every cycle of creation and destruction. This divine cycle turns full-circle at the end of what is known as kalpa. A kalpa is a yuga cycle, which is a period of 10,000 divine years and is divided into four ages or yugas (Sanskrit yuga = age/epoch). According to one calculation, one yuga cycle is estimated to be 4,320,000 years, and one kalpa 4,320,000,000 years.

A complete Yuga starts with the Satya Yuga, followed by Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Satya Yuga or the Age of Truth is said to last for four thousand divine years, Treta Yuga for three thousand, Dwapara Yuga for two thousand and Kali Yuga will last for one thousand divine years that equals to 432,000 earthly years. It is also believed that three of these great ages have already passed away, and we are now living in the fourth one.

The epochs of time is also said to be on the basis of the degree of loss of righteousness in the world. It is said that during Satya Yuga,  truth alone prevailed (Sanskrit Satya = truth), Treta lost ¼ truth, Dwapara lost ½ truth and Kali is left with only ¼ truth. Evil and dishonesty have replaced truth in the last three ages or  Yugas.

In the span of four yugas, Lord Vishnu is said to incarnate ten times in ten different avatars. This is known as ‘Dasavatara’ (Sanskrit dasa = ten). During the Age of Truth, human beings were spiritually most advanced and had great psychic powers. In the Treta Yuga people still remained righteous and adhered to moral ways of life excepting for a few incidents of immorality. Lord Rama of the fabled Ramayana lived in Treta Yuga. In the Dwapara Yuga, men had lost purity of mind and clarity of knowledge. Lord Krishna was born in this age to bring back Dharma or Righteousness. The present Kali Yuga is the most degraded  of the Hindu epochs.

Living in the Kali Yuga! 

We live in the Kali Yuga — in a world infested with impurities and vices. People possessing genial virtues are diminishing day by day. Floods and famine, war and crime, deceit and duplicity characterize this age. This is the age wherein knowledge that Atman or the subtle body  is different from the physical body has deserted mankind, leaving us only with the awareness of the gross physical body. This explains why we are now more preoccupied with our physical self than anything else.

Due to our preoccupation with our physical bodies and because of our emphasis on the pursuit of gross materialism, this age has been termed the ‘Age of Darkness’ — an age where we have lost touch with our inner selves, an age of profound ignorance!

The purpose of this book is to create the awareness of this Kali Yuga, the age of darkness to give way to the betterment and enlightenment of ourselves by mere observance of the essential remedial measures, so as to clean ourselves from dirt and deposits accumulated over a period of countless rebirths.. Lord Krishna in Bhagavad  Gita stresses this ideology by explaining ways and means to attain purity of mind to reach the ultimate goal of Brahman or Satchitananda. The ways and means are threefold, namely Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga each of which is explained in detail.

Let us not deviate any more. I just wanted to stress that Gita the holy scripture of Hinduism like Tiruvalluvar’s Kural deals with righteousness and various other essential values to be adhered in order to be free from all kinds of misery that affects peace and harmony in this life of ours on this earth. 

Two proverbs in Tamil,  one கலியுகத்தில் கை மேல் பலன் – Kaliyugathil Kai Mel Palan” meaning Rewards or Punishments received or experienced then and there in KaliYuga.

கெடுவான் கேடு நினைப்பான்– keduvan kudu ninaippan” He  who is on the way to ruin; will mediate another’s ruin’

From the The first proverb we learn in Kaliyuga we immediately get paid according to the nature of our deeds and actions.. The good are rewarded whereas evil ones are punished. From the second it is easily understood that an evil minded person working on the ruin of another will ruin himself. 

So what must be our decision in this birth of ours? What must be our end goal?

We should strive to do as much as  good deeds as possible. Think Good; Do Good; Speak good.. Be a Good Samaritan.. It is a must, we must entertain them devotedly and with determination. There is no doubt of gaining benefits then and there by just following these simple rules. Maybe we will suffer as a result of our previous bad Karmas but turning our actions toward good Karmas sure will make us prosper and benefit a lot in this birth.

 There may arise enquiries whether there are any remedial measures  so as to avoid poverty; not to be miserable; not to face disappointments in this life of ours. They are valid enquiries. Easy to ask but not possibly easy to give valid replies. But that does not mean there are no answers at all for them. There are valid solution for everything – reasonable, reliable and believable.  They may be given briefly or covered in detail over number of pages. 

Actually giving a brief outline may not be understood completely. But let me make it brief so that a little at least may be understood.

How not to be affected from above mentioned griefs. What is the remedy? 

There is a reference for this in Tirukkural written in Tamil by the great ancient Scholar Tiruvalluvar. The Tirukkural or shortly the Kural, is a classic Tamil sangam literature.

It contains 1330 couplets, which are divided into 133 sections of 10 couplets each. The first 38 sections are on moral and cosmic order forming the first part called in Tamil as Aram and in Sanskrit: dharma meaning righteousness), the next 70 are about political and economic matters forming the second part named  porul, Skt: artha meaning material welfare) and the remaining 25 are about pleasure forming the third part called inbam, Skt: kama).

Of the three sections, Thiruvalluvar’s second section (porul) is about twice the size of the first section, and three times that of the third. In the 700 couplets on porul (53% of the text), Thiruvalluvar mostly discusses statecraft and warfare. Thiruvalluvar’s work is a classic on realism and pragmatism, and it is not a mystic, or purely philosophical document. Thiruvalluvar teachings are similar to those found in Arthasastra, but differ in some important aspects. In Thiruvalluvar’s theory of state, unlike Kautilya, the army (Padai) is the most important element. Thiruvalluvar recommends that a well maintained and well trained army led by an able commander, ready to go to war is a necessary element for a state. Thiruvalluvar presents his theory of state using six categories : army (padai), subjects (kuti), treasure (kul), ministers (amaiccu), allies (natpu), and forts (aran). Thiruvalluvar also recommends forts and other infrastructure, supplies and food storage in preparation for siege.

The Tirukkural text has been translated into several Indian and international languages. It was translated into Latin by Constanzo Beschi in 1699, which helped make the work known to European intellectuals. Tirukkural is one of the most revered works in the Tamil language.

Let me get back with the references to my topic.

பால்: பொருட்பால்
அதிகாரம்/Chapter: இடுக்கணழியாமை / Hopefulness in Trouble
குறள் 623:
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
இடும்பை படா()தவர்

Idumabaikku Idumbai paduppar idumbaikku

Idumbai pada(a)tavar

Find some nearest translation in English.

Couplet 623:

They will torment the torment, those who don’t get tormented by torment.
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow.

Meaning 

Trouble itself is put to trouble and driven away, by them who do not trouble themselves at the sight of it.

This Tirukkural gives the best answer in brief. Those who do not give a damn even when they are affected by grief, torn by sorrow or constantly facing all kinds of troubles they are the ones who give trouble to trouble, sorrow to sorrow, and grief to grief itself. More so it can be explained as ‘ let any trouble affect me; who cares, if I ignore it; what harm can it give me, if I have the courage to face it; nothing can uproot me..’ 

So must be the person strong in his belief that the approaching disaster scared by his firm belief will run away from him.

Again I may be questioned ‘ Is it so easy to attain this determination?’ and further questions like “Is there not any way to be free from sorrows and griefs; cannot our lives run smoothly without any trouble troubling us; If we can lead a life without obstacles then why should remedial measures to be taken”

All such questions are most likely to be asked..  I repeatedly reply without any hesitation there are answers to all these queries..There are proper answers for all doubts arising from all different angles. After getting cleared of  the doubts, after being ascertained by valid explanation then comes the major part of knowing and analysing what is Parihara or Remedy needed to wipe away our anxiety and thereby we will be able to uniformly accept to decide how to get rid of our troubles.. 

To cross a river we have found a raft; to drive the raft we have got the motor equipment; the raft is huge enough to hold many passengers.  Moreover, the river is wide enough, sure crossing the river will take a longer time.. 

Consider this book to be your raft.. Let us now sail slowly in this raft. As we sail let us consider each chapter as our Steps to Victory, observing the guidelines and right directions to reach the other side of the shore called Parihara or The Remedy.. 

 We have taken the first step.

Our next step is Prarthana or Prayer..

Let us rest a while and await the next step….

Featured

Steps to Victory

An offering

This world is indebted to our great saint of wisdom, celebrated poet, tatwagnyani Tiruvalluvar. He had been the man behind to teach life’s values collected in a bunch of verses each verse having just two lines or couplets to benefit mankind for all periods of time.

Agara mudhala ezhuthellam
aadhi bhagavan mudhatre ulagu.

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

Beginning with the above couplet there are 1330 couplets of 2660 lines in the Thirukkural as it is called. It contains the essence of philosophy that should have been put into crores and crores of books but extracted into one single text by our great saint Valluvar.

So close is your life to bliss‘ says the saint referring easy methods to be adapted by grief stricken mankind to get away from grief.

A literary activity may be found useful for a particular period of time. A law or rule enforced is rarely accepted at all times. In this world of ours, in this constantly changing wheel of time: socio economic changes in life style is a natural phenomenon. So in this revolving planet of ours with constant changes in life style, proper ethics to be followed suiting to the life styles of yesterday, today and tomorrow were easily set up by our Prophet Valluvar dating back to 4th or 6th century approx.

I owe all my writings in this book to him alone. He has been my guide and tutor. The pearls of my thoughts, ideas, comments and opinions belongs to his theory and based on his couplets. My words are just symbols etched on his footings.

Therefore to the one and only who had been my stronghold or base to exhibit my thoughts, words and actions; to the one who had created a light zone driving away the bits and patches of darkness; to the mighty one who has made yours and my life be trodden smoothly with his ethics and prophesies; to that great yogi, philosopher with praying hands I offer these Steps of Victory to his saintly feet. 

sd . Vidwan Ve.Lakshmanan

Chennai

15-5-1999.

2nd edition

Introduction. முன்னுரை

Based on the title Steps to Victory I have a responsibility to share some thoughts and expectations regarding the concept of this book .

We can attain remedy for sins committed long back or evil actions performed unknowingly.  But committing a sin knowing it is sin or committing a sin with the thought that amends can be made later to be freed from punishment is considered to be worst of sins. Greatest crime done to oneself.

Joy or sorrow is really the result of our karma or our actions.
Good actions give joy; bad actions give sorrow.

This is the basic lesson.

Fire will burn our hands if we draw our hands near. We hinder our own lives with fiery deeds. Our Desires involve us in such evil deeds. Or we are driven towards them unknowingly or knowingly; in short we are provoked by one or the other. Whatever the reason may be it is totally vicious.

Is it right to be provoked to destroy ourselves? Better think.

Secret of success does not happen by magic. It is a known fact.  Moreover nothing will be gained if this fact is not realised by us or even if we intentionally ignore It. 

Our hunger is subsided only by eating the food that is cooked and readily available.

What is the use of hoarding the bundles of currency earned and be happy with just looking at it every day.

But will it not be wiser to utilise the funds properly by way of charity or other uses benefitting the society. Will not the benefits doubled by forming a bigger community of people known and unknown on the basis of a single doctrine established so as to make available those facilities that any individual may desire to possess to be available to all belonging to that community with equal distribution. A human chain for a noble cause indeed.

Too much of accumulated wealth will cause menace to our minds; good human tendencies will get lost; loose ourselves to bad ways; wasting away our time and money  in selfish unhealthy pursuits finally giving way to melt into nothing similar to a wax doll exposed to fire.

One need to understand this concept. Abundant wealth once ours if given to others in need will one day give you the liberty to take it back when you are in need.

We often hear from others  ‘ you deserve this’.  This goes for both good and bad intention. Here it refers good intention. On the contrary we hear ‘serves you right’  but-meaning it in bad intention.

We can issue a cheque to withdraw If only money is saved in bank. This saving is what you deserve. A right of yours.  A give and take policy.

I have tried my best to explain such numerous truths and philosophies that could be practised easily following the footsteps of great saints like Tiruvalluvar in a simple easy flowing style. This attempt is made for all your benefit. It would give me immense pleasure if  readers benefit from this book. Here I offer my prayers to that great sage Bhrighu Maharishi who is glorified in our Vedas and Upanishads as the one who has knowledge to predict the past, present and future of all the three worlds namely Devaloka, Earth and the Batalaloka and may his ever lasting blessings  guide me in this endeavour.

Moreover my humble prostrations to Yogi Ramsuratkumar of Tiruvannamalai whom I worship as the replica of Lord Bhrighu of the present day world. I extend my Pranams to Mataji Vithamma the revered avatar of SriMuthukrishna Swamy (an avatar of Saint Agastya) who attained Jeeva Samadhi in Pothai of Tiruvannamalai.

Let us climb together the Steps to Victory and gain some blissful experiences

Vidwan Ve. Lakshmanan

Chapter 5 Mind Your Own Mind

Written in Tamil by Vidwan V. Lakshmanan

An  American Professor of Psychology Mr. Young, although by name he sounds young, by experience he is more an adult with wisdom. Being a psychologist for long he has expressed a valid point which ought to be treated as golden words even more precious than our eyesight.

Bones, nerves and similar organs within our body can be perceived and treated for any damage done. But what about the complexities and disturbances affecting the mind. Science can never find the reasons or solutions to treat or eradicate them. 

He emphasizes the limitations of Science. He has drawn a boundary line to it. Science can calculate the size of the universe and beyond. So much of inventions and discoveries. Undoubtedly the benefits and influence of Science and Technology in this world of ours deserves all praise. 

Travelling has become easy and fast in minutes. Communication has become easy, fast and cheaper. Standard of living, one of the important determinants of well-being or happiness soaring high all over the world. Lifestyle has vastly improved through the advent of new technologies.

Scientific and human limitations cannot go beyond the comforts of the physical human need.  Can the mind be visualised or Xrayed by science or human eye. So much turmoil and waves of disturbances in our inner mind. How can they be removed? Science cannot analyse the philosophy of mind.

Can Science decipher the cause of all miseries in human life. Science is concerned only with progress for betterment or destruction. They are subject to limitations and tied up with notions of ifs and buts with no proper solution to break through philosophy of mind.  These are the words of Professor Young and not mine. 

He goes on to say.. Listen ‘’Prayers with complete faith in God can be the only remedial medicine and nothing but devotion towards God is my final strong diagnosis for treatment and cure for the wavering mind caught in the abyss of mental agony of hurricanes and tornadoes. 

Spirituality began to denote the mental aspect of life, as opposed to the material and sensual aspects of life, “the illuminating sphere of light against the dark world of matter”.

Of late Spirituality acquires a social and psychological meaning. Psychologically, it denotes the realm of the inner life: “The purity of motives, affections, intentions, inner dispositions, the analysis of the feelings and emotions towards tuning the body, mind complexities away from materialism. 

In one general sense, philosophy is associated with wisdom, intellectual culture, and a search for knowledge. In this sense, all cultures and literate societies ask philosophical questions, such as “how are we to live” and “what is the nature of reality.” A broad and impartial conception of philosophy, then, finds a reasoned inquiry into such matters as reality, morality, and life in all world civilizations.

Tiruvalluvar in his two lined verses of the Kural has emphasised the ways and means to follow a proper disciplinary life to overcome  body, mind complexes. Like Prof Young said, “The mind has to be cured by mind alone. One’s own Mind is the instrument to cure the doubts circulating in one’s mind.” It is not an easy process. To bring the mind to your control requires a lot of practice or sadhanas to be cultivated.

To indulge in those sadhanas, first and foremost one must seek proper guidelines from learned elders or teachers or Spiritual Masters. Next our duty is to follow them by all means. We must bear in mind to follow the guidelines as well as do our day to day routine such as the responsibilities of running a family, duties entrusted to us as citizens of our society, city, state and country we live in.

To do the duties properly without any obstruction we need the Grace of God. Some are blessed with Grace easily while some have to work for it hard. The accumulated punyas or good deeds will fetch immediate Grace whereas the accumulated sins or bad deeds will sure delay or deny the Grace of God. 

 The burden of accumulated vasanas good and bad are the main cause of all miseries suffered by human beings in this birth and the next..

Will they not be able to overcome this phase; ‘Will they not find a remedy? Why not? Sure they will. The holy scriptures namely the Vedas condemn the sin, not the sinner.

The evil ways of the sinner are but expressions of evil thoughts in his mind. But they have to go in search of remedy. They have to take every effort. Why does an infant cry when he is hungry? The child knows nothing but cry to be fed with milk by his mother. Unless he cries he will not get his food. It is the nature of the baby to cry. Something induces him to do so. Maybe it is the grace of God within him that a child can cry for his needs..

Can elders cry? But elders can walk, work and know the ways and means to get what they want. They have their sixth sense namely their intellect which will guide them to choose what is best for them.

By the capacity to think they ought to realise the reasons for their miseries, mend their ways not to sin anymore, nourishing the body with healthy food for a healthy life, thus strengthening both body and heart  to start a new life with renewed efforts making use of proper decisions through proper channels. This will sure enable clarity of mind.

A purified mind has more concentration and single pointedness’ says Lord Krishna in the holy scripture of the ‘Bhagavad Gita’. A mind free from agitations is called a purified mind. Equanimity of mind alone can bring out the beam of inspiration and give to one’s achievements the glow of real success. 

With that clarity of mind loaded with consistent thoughts of the Lord, he accomplishes the warmth of his growing devotion; his behaviour gets transformed that he cannot thereafter carry on his career of sin.

Next question arises. Just by praying, will all our problems be cleared. If just prayers are enough then a situation will arise where no one will work. Is it practical and possible? For example a feast is before your eyes. Unless you use your hands to eat,  how it will be eaten or tasted. In the same way the Grace of God is like the feast on the table. To gain that Grace we should do our duties.

We should do good deeds, speak good words and have good thoughts in mind. Be kind and loving to one another. Purity in thought, word and deed will fetch God’s Grace easily. Truthful words come out from purity of thoughts followed by honest actions.

Our actions and speech reflect our thoughts. The spring for our thoughts is our mind. The teachings of Masters or elders bring clarity of wisdom to mind. The energy to follow those guidelines are obtained from our devotional prayers to God.  From this we learn the necessity of constant devotion towards God as well as doing all our duties in the proper conscientious way. Never engaging oneself to deceit and treacherous actions by which we will surely find redemption from accumulated sins. We will also gain strength to overcome the evil forces that tend to distract us and deviate us from beneficial tasks for the welfare of all. 

“It would do good to include Dhyana Yoga to train young students along with regular academic courses”, said Sir Arthur Koestler, an Hungarian novelist. He has emphasized that students need to spend some time in such yoga practices which would help in building a strong mind.

How to build a strong mind?  Cultivating the five qualifications such as  Confidence, Courage, Commitment, Control, and Purpose in life. Training the mind to acquire these qualifications will bring their mind to focus towards proper utilisations of their academic qualifications.

This in return would pave way to succeed in their passions and pursuits and result in enabling them to become future exemplary citizens of the world. Education with knowledge of the self and Yoga practices will bring peace and harmony for the  general welfare of mankind. 

In this book my aim is to bring to the readers the doctrines or maxims that the Kural teaches mankind. Just in a few words, kural spreads the rules or codes of good conduct to be followed by man in general, as a leader of a society, or as a ruler of a state or a country in large. Kural consists of social, economic and administrative doctrines like Arthasatra or Manusmriti that can be easily understood by even a layman. Just a recap of the compilation of the Kural.

Book I – Aṟam (அறம்): Book of Virtue (Dharma), dealing with moral values of an individual and essentials of yoga philosophy (Chapters 1-38)

Book II – Porul (பொருள்): Book of Polity (Artha), dealing with socio-economic values, politics, society and administration, (Chapters 39-108)

Book III – Inbam (இன்பம்): Book of Love (Kama), dealing with psychological values and love (Chapters 109-133)

Based on the above doctrines mentioned in the Kurals which are also  closely linked to remedial measures of which my articles focus in this book, I had explained above the opinions given by two great professors on this aspect. 

Our mindset is our collection of thoughts and beliefs that shape our attitude and behaviour. They affect how you think, what you feel, and what you do. They reflect how you make sense of the world, and how you make sense of yourself. The degree of sorrow we feel is only determined by us. The more you are engrossed by sorrow the more time it takes to leave you. 

According to researchers it is believed there are 3 components making  up an attitude:

An Emotional Component: How the object, person, issue or event makes you feel.

A Cognitive Component: Your thoughts and beliefs about the subject.

A Behavioral Component: How the attitude influences your behavior.

Your attitude is how you feel about something.  Your mindset shapes your attitude, and your attitude reinforces your mindset.

The maxims of the Kurals helps management of our minds and enables us to focus in the right direction.So let us analyse some more of them. Let us learn and modify ourselves from them. They are the highest form of instruments to lead a virtuous life in this birth of ours. There are plenty of Holy Scriptures and Books of Ethics or Morals.

We are all familiar with the Bhagavad Gita, meaning  “Song of the Spirit,” the divine communion of truth-realization between man and his Creator, the teachings of Spirit through the soul, that should be sung unceasingly. The underlying essential truths of all great world scriptures can find common amity in the infinite wisdom of the Gita’s mere 700 concise verses in  the Sanskrit language. Likewise we are also aware of Tirukkural written by Saint Tiruvalluvar bringing out the essence of all the shastras in the Tamil language. 

In this electronic computerised fast world of ours finding time to read each and every book is not possible. Where is the time to contemplate on them. With the little time available the Kurals containing all the essence of morals and ethics are really a boon for us. The voice of the Kurals made to echo in our minds is the best possible move. 

If readers take my words as some simple spiritual advice I cannot give any suitable answers to them. Only I can assure ‘Yes I agree. They are spiritual advice for their own good’  There are many people who have benefitted from such preachings from learned scholars and saints even before I have come to stress its importance in this book.  To lead a calm undisturbed peaceful life everyone, whatever their status be, celebrity or a layman, there is much need for their minds to be purified with good thoughts and matured wisdom. Without clarity of thought and impure mind it is impossible to be relieved of troubles and worries. They would be in a never ending doom for ever. 

Lakshmi Vilas or Auspiciousness is much yearned for in life by every one. A kural deals with this topic. It is customary to put up a name board with the words ‘Lakshmi Vilas’  inscribed in front of the house to bring all Auspiciousness. We all know Lakshmi means Auspiciousness. Does that alone bring all good tidings to the house. It depends on various factors. A Kural points out the attitude of welcoming our guests  with a cheerful face and feeding them with good food is very important. Hospitality  was a practice followed in every household those days. Another Kurals adds more to it by emphasising that by this gesture, ricelands owned  by the host would yield him more produce. This means he will not be short of food commodities to feed his guests at any point of time. Fertility and prosperity are assured

Next a kural analyses sweet behaviour. Uttering sweet words is far better than happily parting with money or goods. Another kural modifies the same by emphasising that words spoken must not be superficial but must come straight from the heart.  Kind words uttered will swipe off miseries of poverty. Humility and kind words  are the jewels to be worn by human beings. All these Kurals teach the behavioural concepts to be followed by an householder  which will sure remove all sins and pave the way for righteousness. Dharma will be established. 

Finally  “will any one feed on the unripe fruit when ripe fruit is available” says one kural. It is similar to speaking harsh words instead of kind pleasing words. In fact on a daily basis, don’t we see the reason for quarrels and misunderstanding arise from rude and harsh words exchanged. Have we heard at any point of time use of kind words causing a quarrel or fight?  A Kural even points out that harsh words can hurt a person more than physical pain. So think before you speak. There are no better ornaments than utterance of sweet pleasant words stresses another Kural.

Refer Kurals 81 – 100 for the detailed explanation of the above mentioned attitudes to be practiced.

I have given few of the Kurals related to the above mentioned essential practices to be followed in our day to day routine.

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 81

பொருள்
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே.

Tamil Transliteration
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu.

The purpose of nurturing wealth and leading a family life,
is to be able to be hospitable to guests.

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து 
நல்விருந்து ஓம்புவான் இல். 84

பொருள்
மனமகிழ்ச்சியை முகமலர்ச்சியால் காட்டி விருந்தினரை வரவேற்பவர் வீட்டில் அமர்ந்து செல்வம் எனும் திருமகள் வாழ்வாள்.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu 
Nalvirundhu Ompuvaan Il.

The Goddess of wealth will reside happily with someone
who attends to his guests with a smile on the face.

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி 
மிச்சில் மிசைவான் புலம். 85

பொருள்
விருந்தினர்க்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழும் பண்பாளன், தன் நிலத்திற்குரிய விதையைக்கூட விருந்தோம்பலுக்குப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பானா?.

Tamil Transliteration
Viththum Italventum Kollo Virundhompi 
Michchil Misaivaan Pulam.

Does one even need to sow his field, if he always eats
only what remains after feeding his guests?

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து 
நோக்கக் குழையும் விருந்து. 90

பொருள்
அனிச்சம் எனப்படும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி விடக் கூடியது அதுபோல் சற்று முகங்கோணி வரவேற்றாலே விருந்தினர் வாடிவிடுவர்.

Tamil Transliteration
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu 
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu.

The flower, anicham, shrivels when it is smelt. A guest will wilt
if the host’s face betrays the slightest twitch.

அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து 
இன்சொலன் ஆகப் பெறின். 92

பொருள்
முகம் மலர்ந்து இனிமையாகப் பேசுவது, அகம் குளிர்ந்து ஒன்றைக் கொடுப்பதை விட மேலான பண்பாகும்.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Eedhalin Nandre Mukanamarndhu 
Insolan Aakap Perin.

To be someone who speaks sweet words with a smile
is even better than being philanthropic with a happy heart.

முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி அகத்தானாம் 
இன்சொ லினதே அறம். 93

பொருள்
முகம் மலர நோக்கி, அகம் மலர இனிய சொற்களைக் கூறுவதே அறவழியில் அமைந்த பண்பாகும்.

Tamil Transliteration
Mukaththaan Amarndhuinidhu Nokki Akaththaanaam 
Inso Linadhe Aram.

To look at someone with kindness, to smile at them
and to say pleasant words, is a nice virtue.

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் 
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு. 94

பொருள்
இன்சொல் பேசி எல்லோரிடத்திலும் கனிவுடன் பழகுவோர்க்கு `நட்பில் வறுமை’ எனும் துன்பமில்லை.

Tamil Transliteration
Thunpurooum Thuvvaamai Illaakum Yaarmaattum 
Inpurooum Inso Lavarkku.

Painful poverty will not afflict someone who speaks
only pleasant words to everyone.

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு 
அணியல்ல மற்றுப் பிற. 95

பொருள்
அடக்கமான பண்பும், இனிமையாகப் பேசும் இயல்பும் தவிர, ஒருவருக்குச் சிறந்த அணிகலன் வேறு இருக்க முடியாது.

Tamil Transliteration
Panivutaiyan Insolan Aadhal Oruvarku 
Aniyalla Matrup Pira.

Humility and pleasant words are the true jewels
for anyone and not anything else.

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ 
வன்சொல் வழங்கு வது. 99

பொருள்
இனிய சொற்கள் இன்பத்தை வழங்கும் என்பதை உணர்ந்தவர் அதற்கு மாறாக எதற்காகக் கடுஞ் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?.

Tamil Transliteration
Insol Inidheendral Kaanpaan Evankolo 
Vansol Vazhangu Vadhu?.

Having seen the sweet benefits of pleasant words,
why should one utter harsh words?

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று. 100

பொருள்
இனிமையான சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விடுத்துக் கடுமையாகப் பேசுவது கனிகளை ஒதுக்கி விட்டுக் காய்களைப் பறித்துத் தின்பதற்குச் சமமாகும்.

Tamil Transliteration
Iniya Ulavaaka Innaadha Kooral 
Kaniiruppak Kaaikavarn Thatru.

To say harsh words when you have nice words, is like
plucking an unripe fruit when there is ripe at hand

How interesting, informative and comprehensible we find these Kurals? Aren’t they valuable values for all?

Let us move on to the next chapter ‘Ingratitude. Until then keep contemplating on minding your mind and chewing the cud the above Kurals.

Steps to Victory. Chapter – 3

Written in Tamil by Vidwan V. Lakshmanan

Let the  insight be illuminated.

Man has two eyes. Kural has two lines.

A Kural loses its meaning with the absence of any of the lines. Complete vision is possible by using  both the eyes. God has given eyes for the purpose of seeing. Same way ears to hear, hands to work and legs to walk. Each organ is set to do a particular task. No doubt about it at all. Every organ is essential for smooth function of our body. But among all the organs eyes play the most significant role; vision is the most essential aspect. Scholars speak of its glory describing it as outer vision and inner vision. Other sense organs are related to exterior attributes only. 

If sight is described as the most important requirement, insight or inner vision also  plays a more important role. Good eyesight can see everything. But inner vision is selective. It chooses what to see. That’s why there is a Tamil proverb ‘Even if one is blind one must not be blinded by the inner vision’. Life is not worthwhile to live without vision but the capacity to see with an inner vision makes life possible even when blind.  One can see the best of three worlds even if normal vision is lost. It is definitely God’s gift to them. Normal vision helps in seeing the outer world. But inner vision helps one to feel the world outside. Insight is the capacity to command anybody with normal vision. It acts like a boss to both normal and blind persons. 

If the boss is perfect so are the employees. Likewise inner sight should be pure enough to execute its commands. That’s the way it should work. But sometimes inner vision too gets blinded for some persons. It’s like a horse driven without a bridle. Even with proper vision one loses control hitting some barricade or falling deep inside a pit. In order to avoid such situations we have been given that  capacity of the inner vision to guide us. That awareness makes life happier.

Our eyes get their vision at birth itself. Some are unfortunately born blind. Why is it so? Due to accumulation of sinful past karma! Proper vision is really a boon given to all by nature. That is realised by our own inner vision of knowledge. One should take the trouble to protect this gift of ours and utilise it the right way.

If one is blessed with an intelligent and beautiful wife, shouldn’t he appreciate, attend to her and take utmost care of her?

In the same way one must give much attention to one’s vision and take good care like how one would take care of a gold ornament or a precious jewel and benefit from its purposeful capabilities.

This great tendency is made possible by brightening up  our inner vision. The strength of our insight is built by one’s knowledge which again is kindled by proper thinking. Thoughts are provoked by scriptural books – in that Thirukkural takes the first place in parting pure knowledge. That’s why the emphasis on the number – two eyes and two lines of the Kural. The combination of the two linking to one single union. 

Kural being a kind of religious text paves way for a better life style. It brings clarity to our inner vision of knowledge. There is a close connection between Kural and Remedy or Parihara our main theme of this book. It contains various theories and methods to atone for our day to day mistakes committed knowingly or unknowingly. There is nothing left unexplained or nothing without any remedy.

It is a text of ethics that expounds a universal moral and practical approach to life. Throughout the work, Valluvar is more considerate about the substance than the linguistic appeal of his writing.

Let us now focus on ethics of Kural both through our normal and inner vision.

First comes Invocation to God. Why Prayers are a must? One must pray for long life; to reduce sorrows and to relieve each one of us from worries. This has been stressed in my previous chapter Prayers. Prayers are the basic foundation to be held on with a determined mind. Then other practices come easy.

Next the Kural emphasizes on love and kindness towards all living beings.

Thirdly importance given to Charity or Dharma (Aram-in Tamil) meaning Moral or religious duty; Virtue – the performance of good works according to the shastras – including  justice, hospitality, liberality, and also what is prescribed as the duty to be practised by each individual based on their religion. 

 There are number of Kural verses dealing with the topic of charity or dharma. There is no greater wealth than charity. There is no bigger harm than being noncharitable.

If one craves for wealth and name, first indulge in charity. One must be pure in mind and heart to brighten up one’s own inner vision of knowledge which in short is the state of Dharma within oneself. Avoid the four major unethical vices namely jealousy , greed, anger  and rudeness. Do not postpone the intention of performing charity to future or the careless idea to do it at an old age when death awaits you. Do it then and there in the present..

There is a verse in Kural which describes Life’s best companion to be none other than Dharma (giving alms, staying up righteous and helping one in need.) Look at the irony of Fate. One man is destined to carry the palanquin while another is fortunate to ride on it. Virtues determine one’s destiny. So too a Kural describes that happiness is ascertained by Charity alone and by  leading a Virtuous life mental peace and joy are also assured. 

Tiruvalluvar mentions a set of codes to be followed by husbands in married life.

The man of the house  has to observe karmas related to his ancestors, family deities, living parents, guests, kith and kin dependent on him other than his day to day routine for the upkeep of the house. He must never shirk from his duties and at the same time take proper care to protect himself and his family members. Fear of committing any sin and earning his livelihood in judicious ways must be his target always. Whatever income earned be spent prudently and evenly distributed for all the rightful karmas or duties mentioned above.

Love, hand in hand with dharma must be practiced by every individual which goes to make a valuable and purposeful life. Contributions to the welfare of the society he belongs must also be taken into consideration within his limits. Focussing thus he, his family and his future generations, will all be assured of mental peace and happiness which helps in the making of a better society. More such societies grow up to make more cities which build a better nation and more nations come together to build up a beautiful harmonious world.

Recently many countries have learnt the value of this holy text and made it compulsory to be  adopted and adapted in educational institutions, government legislatures and judicial proceedings.

Next Tiruvalluvar speaks through his Kural the superior qualities a ‘wife’ must possess to make a happy fulfilled family. A wife must upkeep her family name; be responsible to adapt herself to her new environment of married life and ready to cope up with different challenges. Let us not deal here about the olden days marriages relating to mother-in law – daughter-in law relationships. Kural emphasizes that a wife must manage the expenditure of the family according to the income earned by the husband. Expenses must be within the income or else problems of taking  loans and repayment of loans will hinder family affairs. She must be forewarned which is the remedy for tackling difficult situations.

Kural hence pointed out that responsibilities solely lie on the shoulders of the lady of the house for the proper running of the household matters. But times have changed now. The present situation requires both man and wife to be employed. Accordingly management and responsibilities have to be shared equally by both the husband and wife.

A joint visionary approach expected from them. Moreover a wife is expected to be prudent and cautious. A Kural points out that a wife with salient values is always considered a boon since the house then is said to lack nothing. Goddess Lakshmi of wealth and Goddess Saraswati of knowledge resides in a house wherein the lady of the house is responsible and prudent. 

Remember the above mentioned verses are not just instructions from the Kural. They are illustrations of life’s true experiences. The doctrines rightly followed will drive away all our sorrows and make our lives happy. 

We can thus conclude that prayers, love, kindness, dharma, household ethics are some of the essential virtues taught by the two lined verses of the Holy Kural to maintain a visionary life in this world of ours. 

Past happenings had been once the present; the future will become the present and disappear soon to the past. Undoubtedly the Truths of Kural are strong foundation to the present and future. They are remedial measures to sins committed in the past and stays well established as forewarning for all times to come. 

Much more to come from the Kural. Stay tuned for some more pearls of wisdom to illuminate our insight or inner vision. Await for the weighing balance which balances Destiny with Efforts. 


Steps to Victory

Chapter 2 Written in Tamil by Vidwan Ve. Lakshmanan

Prayers (Prarthana)

A true story

I share with my readers an article I had read in a special edition of a popular magazine. One Mr. R. Mahadevan had written it. It had left a deep impression that could not be erased.

It was about an incident that happened 17 years ago in Walter Reed hospital in the United States, A 60 year old woman finding a big tumor on her left breast had an appointment with a specialist in that hospital. The doctor diagnosed and confirmed it as cancer. The doctor knew her condition had reached the critical stage. Nothing could be done. No guarantee can be given by any doctor for any possibility of even a slight cure. The doctor not wanting to disclose his fear, half heartedly told her to come after six months convincing her the tumor at this juncture cannot be removed. He had his own doubts and convinced that the woman will not live past six weeks even. But he did not have the courage to reveal the truth to her.

Six weeks went by, six months had gone. But a miracle happened. The woman who must have died according to doctor’s diagnosis came to see him in the hospital. Doctor began his tests without least suspecting he had tested her some months back. He enquired her searching for the tumor, ‘ Where did you have cancer’. The patient replied ‘I myself cannot find it doctor. Don’t you remember, I had a big tumor in my breast which surprisingly I am not able to trace it now. The doctor was shocked. ‘ What, that big tumor is not to be seen now? The woman replied ‘ Yes it gradually disappeared.

‘What medicine did you take?’ asked the doctor. ‘ Medicine? Didn’t you tell me no use of medicines any more’ replied the woman.

‘Then what did you do?’ –

‘Just surrendered to God! Just offered my prayers (Prarthana). Yes prayed continuously for hours and hours. He was always in my thoughts. What couldn’t be cured by medicine was cured by the Almighty –

The doctor was really surprised and again performed his tests on her. He was a famous specialist. Incomparable in curing cancer. He couldn’t find any symptoms of cancer in the woman’s breast.

‘Fine, tell me what method of prayer (Prarthana) did you follow?’ asked the doctor.

‘I used to meditate wholeheartedly with eyes moved to tears.’ she replied.

Doctor asked her to meditate the same way then and there. Accepting, she went into meditation. What the woman did was deep meditation! But what the doctor did was just routine tests. When the woman was so drawn in tearful meditation the doctor took her blood sample for testing. He compared it with the sample taken when she was normal. The result differed in each of the sample taken. He found that enzymes present in the blood sample during meditation was not to be found in the normal sample. He could not figure out what those particular enzymes were. He couldn’t certify either that cancer could have been cured by this factor alone. But he asserted that a variation of compounds existed for sure. This definitely proves there is something more powerful beyond medical diagnosis, science or human perception.

I like to mention here that in this article the author had given a footnote at the end : ‘There are far more rare happenings beyond science but this incident has been proved to be true within scientific limits. If Education is the key opener to Science, Prayer is the key opener to Spirituality.‘ I have experienced the power of Prayer (Prarthana) at various phases of my life. But the above incident and the endnote stirred my heart and got rooted deeply. It must be understood that this incident is much connected to the subject matter of our book being Remedy or Parihara for our problems. Our ancestors have been insisting for any problem or trouble that may arise, the main solution is to offer our prayers to the almighty.

Our wants are many. Whatever we pray, however we pray God hears our prayers. But how is he going to answer or solve our problems? Does the solution solely depends on Him! Definitely not. It lies within us. Do not start doubting Him. He is full of sympathy. Will He keep quiet hearing our prayers? There is a truth in my statement that the result depends on us. He watches our faith and sincerity. Give a thought how and why the cancer affected woman meditated! Everybody wants to live. Who likes to die. There is nothing wrong with wanting to have a long life. It is quite natural. When the doctors failed to treat her she turned her faith to God. Her body, mind and Intellect were tuned to one direction. Nothing bothered her. Not affected by the surroundings she felt a union with God, a feeling only a true Gnyani will experience. Her heart and mind melted to tears without any external help of glycerine or any false dramatic acting. It was completely a natural process. You may call it a Yoga Practice. Her blood cells got purified with the tears of devotion. Blood circulation got refreshed with the birth of new cells. As a result the humongous tumor completely vanished beyond human perception.

Hence we can conclude, practicing a proper method of Prarthana or Yoga is a way to remedy or Parihara. Actually I wanted to include this as the final chapter of this book. But I took a quick decision to bring this topic in the beginning so as to proceed further without any hindrance and be beneficial to all of us in climbing our steps towards success. Don’t you all agree I am in the right direction of offering my Prayers making the basement stronger.

Holding on tightly to that power of prayers let us go on to the next chapter: “Brighten up the inner eye”

Just an additional analysis of the first chapter

The first chapter was enjoyed by readers known and unknown.

In the first chapter some points regarding, grief, trouble and sorrow were seen.

This subject caught the mind and hearts of the readers.

It dealt with how to treat them when we get afflicted by them.

A Kural was quoted which means:

 • ‘They will torment the torment, those who don’t get tormented by torment.
 • ‘ They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer.

On this context I came across the quote posted by my relative Mr.Muthusubramanian, some months back in Facebook which I like to share here.

‘ We can’t stop troubles from coming towards us, but we can make sure we do not offer them chairs to sit on.”

More quotes to ponder on the same concept.

Do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient for the day. – Jesus Christ

This is the mark of a really admirable man: steadfastness in the face of trouble. – Ludwig van Beethoven

I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death.Thomas Paine

I prefer peace. But if trouble must come, let it come in my time, so that my children can live in peace. – Thomas Paine

All the quotes point out almost the same meaning.

Another point that caught attention was, ‘ Faith in God on one side and real hard work on the other side.. When they join together obstacles get removed and replaced by happiness.

Success in any endeavour is not possible just by sitting, doing nothing. God helps those who help themselves. By having faith in God your tasks will become easier to handle.

That’s all readers for now.. until we meet again soon with the second chapter which is titled Prayers or Prarthana….

Kanavugal-Ninaivugal-Nijangal

Just another WordPress.com weblog

Steps towards Victory Dec 14 2019

Posted bysudha06December 16, 2019Posted inUncategorized

Written in Tamil by Vidwan Ve Lakshmanan 

Destiny or Fate plays an important role in our lives.. What is destiny? How does it affect us? How can it be won over? These have been perennial questions bothering us. With such notions, through this book I vouch to give a new approach and thereby refresh your minds and hearts. 

The efforts we take towards Success is in our hands. The farmland to cultivate all good things is our mind. The sort of good seeds we sow in our minds gets deep rooted and so shall be borne good yield of fruits in our huge tree of life removing all kinds of griefs.

Faith in God on one side and real hard work on the other side.. When they join together obstacles get removed and replaced by happiness. Life has taught me a lot and so have I gained experience on this line.

I believe; so too will the readers of this book. 

Do experience the bliss I felt. Do enjoy what I might have failed to enjoy. Climb up and reach the top step of VICTORY

 • While running fast, sometimes we fall accidentally, getting a sprain by twisting an ankle. What do we as remedy? We treat with a warm compress as an immediate remedy.
 • We get indigestion by overeating for which immediate remedy is to consume in right proportion of some herbs like dry ginger. 
 • In case we over work at night without proper sleep we become tired and keep yawning most of the time.. In order to avoid we drink some hot tea as a remedy 

These are  habitual practices in our day to day routine and the remedies adopted are simple and easy. 

On the contrary,  when do we need a serious remedy to be taken or right amends to be observed?  When we are caught unaware doing something that should not have been done.. right..

If  we abstain from doing something wrong why do we need a remedy or amends to be taken.But we lack the  maturity of mind when we get involved in such accidental actions. Unknowingly or knowingly we get into trouble;  keep on regretting and we go in search of a remedy for committing such mistakes 

Of course  ‘to  err is human’ .. And this is quite natural. Maybe there are some exceptional  human beings completely perfect and never err in their life. If indeed such people  exist, no doubt they are extraordinary and need to be applauded greatly.

But we come across some who think they can get away with  performing unacceptable deeds – like going against a rule, or being a public menace, taking the law into their hands – to name a few. They think by adopting remedial measures they can get away from punishments they ought to have faced in reality. More worse is they consider themselves  well read and knowledgeable persons.. We do not include such persons in human category at all.

Protecting ourselves by foresight (‘வருமுன் காப்பு’) is a Tamil proverb. But there are many, being well aware of a problem arising fail to take it as a warning.  They continue without protecting themselves and fall prey to troubles. This is because of their overconfidence and idiocracy.. They also belong to the category of contempt.. No use advising them.

A  discipline to be followed is mandatory. If you realize a mistake, do not repeat it. A bitter experience must deter us from making the same mistake again and again.This  ought to be a lesson throughout our life. This is the key to get redemption.

Once bitten twice shy.. A mistake can be forgiven once.. But will repeated mistakes be forgiven always? Consequences have to be suffered.

Besides, the  thought that mistakes and crimes can be practiced any number of times knowing remedial measures exist is nothing but most foolish and despicable approach..Moreover,  this is equal to driving towards one’s own destruction.

On the other hand, remedial measures will cease its effectiveness if crimes and mistakes are carried on even after performing remedies.. 

People take up drinks as a relaxation from tiredness, get intoxicated and yearn for more and more and in the end do not wake up to reality. Liquor is first taken as a remedy or medicine so as to relieve you from the feeling of dullness which in the long run will make you crazy and eventually kill you. Potion becomes poison..These are common occurrences all over the world. 

All such attitudes mentioned above becomes a necessity according to the need of the hour; they indulge one to take the wrong path. But remember, such nondisciplinary practices or involvement in crimes and social misbehaviours can definitely be avoided easily. 

But looking back, our previous lives, the bad Karmas we have accumulated over various births play a powerful role in this birth of ours.. Karmas meaning good and bad deeds. We sin by doing bad deeds. For example although a candle burns itself completely still a black residue remains collected at the bottom. In the same way the sins of our previous births get collected like a black mass, and keep following us. The same  lighted candle drives away the darkness while spreading light all around; so also our sins accumulated disappears slowly in each of our births. It gets charred as we keep doing good deeds. A spark of light emerges removing the darkness within. Holding onto that light of truth we should wake up with clarity of mind with no more sinful actions.

Due to our past sins we get to face a lot of troubles. In our previous births we may have tortured many people or would have been responsible for destroying their lives.

As a result of those sins we suffer a lot in this life. What goes around comes back; be it  good or bad. If we continue to walk towards evil once again in this birth just like in previous births, how can we expect to get liberated? It is quoted that rebirth is the cause of sins done in the previous births which by itself is a punishment wrought by our bad Karmas. If we continue to sin more will not the penalty also be doubled?

Here we must acknowledge a truth. However we are troubled, whatever crises we face, however we are punished we should strictly be patient, observe tolerance, be prudent enough not to hurt or torture anybody and keep away from evil practices..Must be forewarned and try to be as calm as possible..As a result, our previous bad and sinful karmas will diminish to some extent and practising good deeds will strengthen our accumulation of good karmas once again, bringing  in joyful moments in this birth itself. 

Before going further a small recall of the four Yugas. Most of you may be familiar with this terminology.. For people who may not have heard,  Yuga in Hinduism is an epoch or era within a four age cycle. According to Hindu scriptures, all mortal beings are destined to pass through four great epochs in every cycle of creation and destruction. This divine cycle turns full-circle at the end of what is known as kalpa. A kalpa is a yuga cycle, which is a period of 10,000 divine years and is divided into four ages or yugas (Sanskrit yuga = age/epoch). According to one calculation, one yuga cycle is estimated to be 4,320,000 years, and one kalpa 4,320,000,000 years.

A complete Yuga starts with the Satya Yuga, followed by Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Satya Yuga or the Age of Truth is said to last for four thousand divine years, Treta Yuga for three thousand, Dwapara Yuga for two thousand and Kali Yuga will last for one thousand divine years that equals to 432,000 earthly years. It is also believed that three of these great ages have already passed away, and we are now living in the fourth one.

The epochs of time is also said to be on the basis of the degree of loss of righteousness in the world. It is said that during Satya Yuga,  truth alone prevailed (Sanskrit Satya = truth), Treta lost ¼ truth, Dwapara lost ½ truth and Kali is left with only ¼ truth. Evil and dishonesty have replaced truth in the last three ages or Yugas.

In the span of four yugas, Lord Vishnu is said to incarnate ten times in ten different avatars. This is known as ‘Dasavatara’ (Sanskrit dasa = ten). During the Age of Truth, human beings were spiritually most advanced and had great psychic powers. In the Treta Yuga people still remained righteous and adhered to moral ways of life excepting for a few incidents of immorality. Lord Rama, of the famous Ithihas Ramayana lived in Treta Yuga. In the Dwapara Yuga, men had lost purity of mind and clarity of knowledge. Lord Krishna was born in this age to bring back Dharma or Righteousness. The present Kali Yuga is the most degraded  of the Hindu epochs.

We live in the Kali Yuga – in a world infested with impurities and vices. People possessing genial virtues are diminishing day by day. Floods and famine, war and crime, deceit and duplicity characterize this age. This is the age wherein knowledge that Atman or the subtle body  is different from the physical body has deserted mankind, leaving us only with the awareness of the gross physical body. This explains why we are now more preoccupied with our physical self than anything else.

Due to our preoccupation with our physical bodies and because of our emphasis on the pursuit of gross materialism, this age has been termed the ‘Age of Darkness’ — an age where we have lost touch with our inner selves, an age of profound ignorance!

The purpose of this book is to create the awareness of this Kali Yuga, the age of darkness to give way to the betterment and enlightenment of ourselves by mere observance of the essential remedial measures, so as to clean ourselves from dirt and deposits accumulated over a period of countless rebirths.. Lord Krishna in Bhagavad  Gita stresses this ideology by explaining ways and means to attain purity of mind and to reach the ultimate goal of Brahman or Satchitananda. The ways and means are threefold, namely Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga each of which is explained in detail.

Let us not deviate any more. I just wanted to stress that Gita the holy scripture of Hinduism like Tiruvalluvar’s Kural deals with righteousness and various other essential values to be adhered in order to be free from all kinds of misery that affects peace and harmony in this life of ours on this earth. 

Two proverbs in Tamil,  one ” கலியுகத்தில் கை மேல் பலன் – Kaliyugathil Kai Mel Palan” meaning Rewards or Punishments are experienced then and there in KaliYuga.  

” கெடுவான் கேடு நினைப்பான்- keduvan kedu ninaippan” He  who is on the way to ruin; will mediate another’s ruin. 

From the The first proverb we learn in Kaliyuga we immediately get paid according to the nature of our deeds and actions.. The good are rewarded whereas evil ones are punished. From the second it is easily understood that an evil minded person working on the ruin of another will ruin himself. 

Hence what must be our decision in this birth of ours? What must be our end goal? 

We should strive to do as much as  good deeds as possible. Think Good; Do Good; Speak good.. Be a Good Samaritan.. It is a must, we must entertain them devotedly and with determination. There is no doubt of gaining benefits then and there by just following these simple rules. Maybe we will suffer as a result of our previous bad Karmas but turning our actions toward good Karmas sure will make us prosper and benefit a lot in this birth.

 There may arise enquiries whether there are any remedial measures  so as to avoid poverty; not to be miserable; not to face disappointments in this life of ours. They are valid enquiries. Easy to ask but not possibly easy to give valid replies. But that does not mean there are no answers at all for them. There are valid solution for everything – reasonable, reliable and believable.  They may be given briefly or covered in detail over number of pages.

Actually giving a brief outline may not be understood completely. But let me make it brief so that a little at least may be understood.

How not to be affected from above mentioned griefs. What is the remedy? 
There is a reference for this in Thirukkural written in Tamil by the great ancient Scholar Tiruvalluvar. The Tirukkural or shortly the Kural, is a classic Tamil sangam literature.

It contains 1330 couplets, which are divided into 133 sections of 10 couplets each. The first 38 sections are on moral and cosmic order forming the first part called in Tamil as Aram and in Sanskrit: dharma meaning righteousness;  the next 70 are about political and economic matters forming the second part named  Porul, Skt: artha meaning material welfare and the remaining 25 are about pleasure forming the third part called inbam, Skt: kama. 

Of the three sections, Thiruvalluvar’s second section (porul) is about twice the size of the first section, and three times that of the third. In the 700 couplets on porul (53% of the text), Thiruvalluvar mostly discusses statecraft and warfare. Thiruvalluvar’s work is a classic on realism and pragmatism, and it is not a mystic, or purely philosophical document. Thiruvalluvar teachings are similar to those found in Arthasastra, but differ in some important aspects. In Thiruvalluvar’s theory of state, unlike Kautilya, the army (Padai) is the most important element. Thiruvalluvar recommends that a well maintained and well trained army led by an able commander, ready to go to war is a necessary element for a state. Thiruvalluvar presents his theory of state using six elements: army (padai), subjects (kuti), treasure (kul), ministers (amaiccu), allies (natpu), and forts (aran). Thiruvalluvar also recommends forts and other infrastructure, supplies and food storage in preparation for siege.

The Tirukkural text has been translated into several Indian and international languages. It was translated into Latin by Constanzo Beschi in 1699, which helped make the work known to European intellectuals. Thirukkural is one of the most revered works in the Tamil language.

Let me get back with the references to my topic. 

பால்: பொருட்பால்
அதிகாரம்/Chapter: இடுக்கணழியாமை  / Hopefulness in Trouble

குறள் 623:

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு

இடும்பை படா(அ)தவர்

Idumabaikku Idumbai paduppar idumbaikku

idumbai pada(a)tavar

Find some nearest translation in English.

They will torment the torment, those who don’t get tormented by torment.

They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow.

Meaning

Trouble itself is put to trouble and driven away, by them who do not trouble themselves at the sight of it.

This Thirukkural gives the best answer in brief. Those who do not give a damn even when they are affected by grief, torn by sorrow or constantly facing all kinds of troubles they are the ones who give trouble to trouble, sorrow to sorrow, and grief to grief itself. 

More so it can be explained as “let any trouble affect me; who cares, if I ignore it; what harm can it give me, if I have the courage to face it; nothing can uproot me..” 

So must be the person strong in his belief that the approaching disaster scared by his firm belief will run away from him.

Again I may be questioned ‘ Is it so easy to attain this determination?’ and further questions like  “ Is there not any way to be free from sorrows and griefs; cannot our lives run smoothly without any trouble troubling us; If we can lead a life without obstacles then why should remedial measures to be taken”

All such questions are most likely to be asked..  I repeatedly reply without any hesitation there are answers to all these queries..There are proper answers for all doubts arising from all different angles. After getting cleared of  the doubts, after being ascertained by valid explanations then comes the major part of knowing and analysing ‘what is the right Parihara or Remedy’  needed to wipe away our anxiety and thereby to uniformly comply to decide how to get rid of our troubles.. 

To cross a river we have found a raft; to drive the raft we have got the motor equipment; the raft is huge enough to hold many passengers.  Moreover, the river is wide enough, sure crossing the river will take a longer time..

Consider this book to be your raft.. Let us now sail slowly in this raft. As we sail let us consider each chapter as our Steps to Victory, observing the guidelines and right directions to reach the other side of the shore called Parihara or The Remedy..

We have taken the first step. Our next step is Prarthana or Prayer. Let us rest a while and await the next step….

Share this:

Posted bysudha06December 16, 2019Posted inUncategorized

Published by sudha06

I have crossed several years of learning and still learning on my threshold of completing seventy next year. My blogs will explain my journey in bits and pieces in the coming days.. View more posts

Post navigation

Previous Post Previous post:
Steps towards Victory. Dec 15, 2019
Kanavugal-Ninaivugal-NijangalBlog at WordPress.com.

Steps towards Victory Dec 14 2019

Written in Tamil by Vidwan Ve Lakshmanan

Destiny or Fate plays an important role in our lives.. What is destiny? How does it affect us? How can it be won over? These have been perennial questions bothering us. With such notions, through this book I vouch to give a new approach and thereby refresh your minds and hearts.

The efforts we take towards Success is in our hands. The farmland to cultivate all good things is our mind. The sort of good seeds we sow in our minds gets deep rooted and so shall be borne good yield of fruits in our huge tree of life removing all kinds of griefs.

Faith in God on one side and real hard work on the other side.. When they join together obstacles get removed and replaced by happiness. Life has taught me a lot and so have I gained experience on this line.

I believe; so too will the readers of this book. 

Do experience the bliss I felt. Do enjoy what I might have failed to enjoy. Climb up and reach the top step of VICTORY

 • While running fast, sometimes we fall accidentally, getting a sprain by twisting an ankle. What do we as remedy? We treat with a warm compress as an immediate remedy.
 • We get indigestion by overeating for which immediate remedy is to consume in right proportion of some herbs like dry ginger. 
 • In case we over work at night without proper sleep we become tired and keep yawning most of the time.. In order to avoid we drink some hot tea as a remedy

These are  habitual practices in our day to day routine and the remedies adopted are simple and easy. 

On the contrary,  when do we need a serious remedy to be taken or right amends to be observed?  When we are caught unaware doing something that should not have been done.. right..

If  we abstain from doing something wrong why do we need a remedy or amends to be taken.But we lack the  maturity of mind when we get involved in such accidental actions. Unknowingly or knowingly we get into trouble;  keep on regretting and we go in search of a remedy for committing such mistakes 

Of course  ‘to  err is human’ .. And this is quite natural. Maybe there are some exceptional  human beings completely perfect and never err in their life. If indeed such people  exist, no doubt they are extraordinary and need to be applauded greatly.

But we come across some who think they can get away with  performing unacceptable deeds – like going against a rule, or being a public menace, taking the law into their hands – to name a few. They think by adopting remedial measures they can get away from punishments they ought to have faced in reality. More worse is they consider themselves  well read and knowledgeable persons.. We do not include such persons in human category at all.

Protecting ourselves by foresight (‘வருமுன் காப்பு’) is a Tamil proverb. But there are many, being well aware of a problem arising fail to take it as a warning.  They continue without protecting themselves and fall prey to troubles. This is because of their overconfidence and idiocracy.. They also belong to the category of contempt.. No use advising them.

A  discipline to be followed is mandatory. If you realize a mistake, do not repeat it. A bitter experience must deter us from making the same mistake again and again.This  ought to be a lesson throughout our life. This is the key to get redemption.

Once bitten twice shy.. A mistake can be forgiven once.. But will repeated mistakes be forgiven always? Consequences have to be suffered.

Besides, the  thought that mistakes and crimes can be practiced any number of times knowing remedial measures exist is nothing but most foolish and despicable approach..Moreover,  this is equal to driving towards one’s own destruction.

On the other hand, remedial measures will cease its effectiveness if crimes and mistakes are carried on even after performing remedies.. 

People take up drinks as a relaxation from tiredness, get intoxicated and yearn for more and more and in the end do not wake up to reality. Liquor is first taken as a remedy or medicine so as to relieve you from the feeling of dullness which in the long run will make you crazy and eventually kill you. Potion becomes poison..These are common occurrences all over the world. 

All such attitudes mentioned above becomes a necessity according to the need of the hour; they indulge one to take the wrong path. But remember, such nondisciplinary practices or involvement in crimes and social misbehaviours can definitely be avoided easily. 

But looking back, our previous lives, the bad Karmas we have accumulated over various births play a powerful role in this birth of ours.. Karmas meaning good and bad deeds. We sin by doing bad deeds. For example although a candle burns itself completely still a black residue remains collected at the bottom. In the same way the sins of our previous births get collected like a black mass, and keep following us. The same  lighted candle drives away the darkness while spreading light all around; so also our sins accumulated disappears slowly in each of our births. It gets charred as we keep doing good deeds. A spark of light emerges removing the darkness within. Holding onto that light of truth we should wake up with clarity of mind with no more sinful actions.

Due to our past sins we get to face a lot of troubles. In our previous births we may have tortured many people or would have been responsible for destroying their lives.

As a result of those sins we suffer a lot in this life. What goes around comes back; be it  good or bad. If we continue to walk towards evil once again in this birth just like in previous births, how can we expect to get liberated? It is quoted that rebirth is the cause of sins done in the previous births which by itself is a punishment wrought by our bad Karmas. If we continue to sin more will not the penalty also be doubled?

Here we must acknowledge a truth. However we are troubled, whatever crises we face, however we are punished we should strictly be patient, observe tolerance, be prudent enough not to hurt or torture anybody and keep away from evil practices..Must be forewarned and try to be as calm as possible..As a result, our previous bad and sinful karmas will diminish to some extent and practising good deeds will strengthen our accumulation of good karmas once again, bringing  in joyful moments in this birth itself. 

Before going further a small recall of the four Yugas. Most of you may be familiar with this terminology.. For people who may not have heard,  Yuga in Hinduism is an epoch or era within a four age cycle. According to Hindu scriptures, all mortal beings are destined to pass through four great epochs in every cycle of creation and destruction. This divine cycle turns full-circle at the end of what is known as kalpa. A kalpa is a yuga cycle, which is a period of 10,000 divine years and is divided into four ages or yugas (Sanskrit yuga = age/epoch). According to one calculation, one yuga cycle is estimated to be 4,320,000 years, and one kalpa 4,320,000,000 years.

A complete Yuga starts with the Satya Yuga, followed by Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. Satya Yuga or the Age of Truth is said to last for four thousand divine years, Treta Yuga for three thousand, Dwapara Yuga for two thousand and Kali Yuga will last for one thousand divine years that equals to 432,000 earthly years. It is also believed that three of these great ages have already passed away, and we are now living in the fourth one.

The epochs of time is also said to be on the basis of the degree of loss of righteousness in the world. It is said that during Satya Yuga,  truth alone prevailed (Sanskrit Satya = truth), Treta lost ¼ truth, Dwapara lost ½ truth and Kali is left with only ¼ truth. Evil and dishonesty have replaced truth in the last three ages or Yugas.

In the span of four yugas, Lord Vishnu is said to incarnate ten times in ten different avatars. This is known as ‘Dasavatara’ (Sanskrit dasa = ten). During the Age of Truth, human beings were spiritually most advanced and had great psychic powers. In the Treta Yuga people still remained righteous and adhered to moral ways of life excepting for a few incidents of immorality. Lord Rama, of the famous Ithihas Ramayana lived in Treta Yuga. In the Dwapara Yuga, men had lost purity of mind and clarity of knowledge. Lord Krishna was born in this age to bring back Dharma or Righteousness. The present Kali Yuga is the most degraded  of the Hindu epochs.

We live in the Kali Yuga – in a world infested with impurities and vices. People possessing genial virtues are diminishing day by day. Floods and famine, war and crime, deceit and duplicity characterize this age. This is the age wherein knowledge that Atman or the subtle body  is different from the physical body has deserted mankind, leaving us only with the awareness of the gross physical body. This explains why we are now more preoccupied with our physical self than anything else.

Due to our preoccupation with our physical bodies and because of our emphasis on the pursuit of gross materialism, this age has been termed the ‘Age of Darkness’ — an age where we have lost touch with our inner selves, an age of profound ignorance!

The purpose of this book is to create the awareness of this Kali Yuga, the age of darkness to give way to the betterment and enlightenment of ourselves by mere observance of the essential remedial measures, so as to clean ourselves from dirt and deposits accumulated over a period of countless rebirths.. Lord Krishna in Bhagavad  Gita stresses this ideology by explaining ways and means to attain purity of mind and to reach the ultimate goal of Brahman or Satchitananda. The ways and means are threefold, namely Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga each of which is explained in detail.

Let us not deviate any more. I just wanted to stress that Gita the holy scripture of Hinduism like Tiruvalluvar’s Kural deals with righteousness and various other essential values to be adhered in order to be free from all kinds of misery that affects peace and harmony in this life of ours on this earth. 

Two proverbs in Tamil,  one ” கலியுகத்தில் கை மேல் பலன் – Kaliyugathil Kai Mel Palan” meaning Rewards or Punishments are experienced then and there in KaliYuga. 

” கெடுவான் கேடு நினைப்பான்- keduvan kedu ninaippan” He  who is on the way to ruin; will mediate another’s ruin. 

From the The first proverb we learn in Kaliyuga we immediately get paid according to the nature of our deeds and actions.. The good are rewarded whereas evil ones are punished. From the second it is easily understood that an evil minded person working on the ruin of another will ruin himself. 

Hence what must be our decision in this birth of ours? What must be our end goal? 

We should strive to do as much as  good deeds as possible. Think Good; Do Good; Speak good.. Be a Good Samaritan.. It is a must, we must entertain them devotedly and with determination. There is no doubt of gaining benefits then and there by just following these simple rules. Maybe we will suffer as a result of our previous bad Karmas but turning our actions toward good Karmas sure will make us prosper and benefit a lot in this birth.

 There may arise enquiries whether there are any remedial measures  so as to avoid poverty; not to be miserable; not to face disappointments in this life of ours. They are valid enquiries. Easy to ask but not possibly easy to give valid replies. But that does not mean there are no answers at all for them. There are valid solution for everything – reasonable, reliable and believable.  They may be given briefly or covered in detail over number of pages.

Actually giving a brief outline may not be understood completely. But let me make it brief so that a little at least may be understood.

How not to be affected from above mentioned griefs. What is the remedy? 
There is a reference for this in Thirukkural written in Tamil by the great ancient Scholar Tiruvalluvar. The Tirukkural or shortly the Kural, is a classic Tamil sangam literature.

It contains 1330 couplets, which are divided into 133 sections of 10 couplets each. The first 38 sections are on moral and cosmic order forming the first part called in Tamil as Aram and in Sanskrit: dharma meaning righteousness;  the next 70 are about political and economic matters forming the second part named  Porul, Skt: artha meaning material welfare and the remaining 25 are about pleasure forming the third part called inbam, Skt: kama. 

Of the three sections, Thiruvalluvar’s second section (porul) is about twice the size of the first section, and three times that of the third. In the 700 couplets on porul (53% of the text), Thiruvalluvar mostly discusses statecraft and warfare. Thiruvalluvar’s work is a classic on realism and pragmatism, and it is not a mystic, or purely philosophical document. Thiruvalluvar teachings are similar to those found in Arthasastra, but differ in some important aspects. In Thiruvalluvar’s theory of state, unlike Kautilya, the army (Padai) is the most important element. Thiruvalluvar recommends that a well maintained and well trained army led by an able commander, ready to go to war is a necessary element for a state. Thiruvalluvar presents his theory of state using six elements: army (padai), subjects (kuti), treasure (kul), ministers (amaiccu), allies (natpu), and forts (aran). Thiruvalluvar also recommends forts and other infrastructure, supplies and food storage in preparation for siege.

The Tirukkural text has been translated into several Indian and international languages. It was translated into Latin by Constanzo Beschi in 1699, which helped make the work known to European intellectuals. Thirukkural is one of the most revered works in the Tamil language.

Let me get back with the references to my topic. 

பால்: பொருட்பால்
அதிகாரம்/Chapter: இடுக்கணழியாமை  / Hopefulness in Trouble

குறள் 623:

இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு

இடும்பை படா(அ)தவர்

Idumabaikku Idumbai paduppar idumbaikku

Idumbai pada(a)tavar

Find some nearest translation in English.

They will torment the torment, those who don’t get tormented by torment.

They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow.

Meaning

Trouble itself is put to trouble and driven away, by them who do not trouble themselves at the sight of it.

This Thirukkural gives the best answer in brief. Those who do not give a damn even when they are affected by grief, torn by sorrow or constantly facing all kinds of troubles they are the ones who give trouble to trouble, sorrow to sorrow, and grief to grief itself. 

More so it can be explained as “let any trouble affect me; who cares, if I ignore it; what harm can it give me, if I have the courage to face it; nothing can uproot me..” 

So must be the person strong in his belief that the approaching disaster scared by his firm belief will run away from him.

Again I may be questioned ‘ Is it so easy to attain this determination?’ and further questions like  “ Is there not any way to be free from sorrows and griefs; cannot our lives run smoothly without any trouble troubling us; If we can lead a life without obstacles then why should remedial measures to be taken”

All such questions are most likely to be asked..  I repeatedly reply without any hesitation there are answers to all these queries..There are proper answers for all doubts arising from all different angles. After getting cleared of  the doubts, after being ascertained by valid explanations then comes the major part of knowing and analysing ‘what is the right Parihara or Remedy’  needed to wipe away our anxiety and thereby to uniformly comply to decide how to get rid of our troubles.. 

To cross a river we have found a raft; to drive the raft we have got the motor equipment; the raft is huge enough to hold many passengers.  Moreover, the river is wide enough, sure crossing the river will take a longer time..

Consider this book to be your raft.. Let us now sail slowly in this raft. As we sail let us consider each chapter as our Steps to Victory, observing the guidelines and right directions to reach the other side of the shore called Parihara or The Remedy..

We have taken the first step. Our next step is Prarthana or Prayer. Let us rest a while and await the next step….

Friendly note

Kanavugal-Ninaivugal-Nijangal

Just another WordPress.com weblog

After continuous push from my sister, daughters and other close ones here I am fulfilling their wish of creating my blog to write my past memories and reflections..

I like to inform here that I am into translating the publications of my father Vidwan Ve. Lakshmanan who had been a tamizh vidwan and had done yeomen service to the tamizh language.

He had been a writer, poet, playwright for movies, producer of films and had been one of the contributors in raising a temple of Rajakali in Thethupattu village in Kannivadi town of Madurai. He had been to Hoshiarpur to visit a pandit regarding Bhrighu Nadi where he could find his own Nadi which prophesied his future as an astrologer to guide properly whoever brings their horoscopes to him.

When my father was just 16 yr he was blessed to become an astrologer from an elderly person at the Bhudha Kshetra of Tiruvenkadu and was given almost a tattered book containing the basics of Astrology. From then on his intuitional powers became predominant and prediction came easy for him. As he grew up he grew well versed as Vidwan in tamizh and Balajothidar in astrology.

Besides being occupied in the movie world he also concentrated in developing his skills in Astrology and numerology and by the instigation and guidance of his writer friend and co partner of Udhayam Productions Sri Manian a popular writer in Anandha Vikatan who started the publication of a Tamil weekly ‘Idhayam Pesugirathu’ my father linked his Balajothidam – Engal a fortnightly magazine along with Idhayam Pesugirathu. In course of time he became the owner and publisher of his astrological magazine. He then published a number of astrological books. Earlier he had penned school texts as well as historical and social novels. In addition he had written travelogues and books of non fictional subjects. One title being Vazkai Vetri or Vetri Padigal dealing with steps to be taken to be victorious. My humble effort to translate the same in English for the non tamizh readers. The first chapter will be published soon in this blog. I pray God and need all your support to encourage my maiden attempt. See you all soon.

Share this:

Kanavugal-Ninaivugal-NijangalBlog at WordPress.com.